ازماجراهای من ومارمولی۲

سرويس حوادث:به گزارش مرکزمبارزه باگمشدگی نيروی انتظامی منطقه ۳استان مارمول دشت ،باانجام چندين عمليات شهادت طلبانه۲شبکه تهيه وتوضيع کودکان گمشده شناسای وبازداشت شدن!

براساس تحقيقات به عمل امده توسط مامورين اين ناحيه وباز جويی ازاهالی،اطلاعات اندکی به دست امده براساس اين اطلاعات،درشب قبل ازحادثه بگومگوی ختصری بين شخص  مفقودوننه اش پيش امده که علت ان هنوز معلوم نشده !به گفته بقال سر کوچه ان شب چراغ اتاق شخص مفقود تا بعد از ۱:۳۰روشن بوده و همسايه سمت راست ادعا دارد که وی ان شب در پشت بام خوابيده چرا که ماه کامل بود(بنده شخصا هنوز ارتباط اين يک قسمت رو متوجه نشدم)

چندی بعد نيز عده ای او را در چرخ دستی نان خشکيه محل ديده اند! تحقيقات هنوز ادامه دارد.

ضميمه:اخ چرا رفتی من و تنها گذاشتی با مرام

نايب مارمولک              nayeb_marmo0lak@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید