كوچه

 

من اينجا خفته ام
در خانه ابديم<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
آرام و تنها
ميان شقايقهاي سرخ رنگ
به ديدار من بيا اي دوست
و برايم فانوسي بياور
تا با نور طلاييش
بتوانم از كوچه پس كوچه هاي مه آلود
عشق را پيدا كنم
زيبايي را ببينم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

tahtetaghib         tahte_taghib1987@yahoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید