عنابی،زرشکی،مينی بوسی

 

 

 

در مينی بوس هميشه يک زن      ايستاده است           و ده تا بچه!

 

چه کسی می خواهد                من و تو پا نشويم       شست پايش له باد!

من اگر پا نشوم                         می افتد!                  تو اگر پا نشوی       می افتد!

من اگر بنشينم                         تو اگر بنشينی          چه کسی پا بشود؟

تا ان زن طفلکی بنشيند؟!          آه...اما...افسوس       من اگر پا بشوم

تو اگر پا بشوی                         از کجا که من و تو       توی يک دست انداز

خودمان کج نشويم؟!                 از کجا که منو تو با همه لج نشويم؟!

کاش تعداد مينی بوس ها به حدی می بود ...

که منو تو ای دوست                بتوانيم کمی بنشينيم!

                                                                        کارمندالشعرا

 

/ 0 نظر / 10 بازدید